Your Company
 
Tillgång Tilldelning Avskjutning Statistik Småvilt
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Tillgång

Spillningsinventering 2014

Vi har än en gång lyckats genomföra en 100-procentig spillningsinventering inom Sydöstra. Bra jobbat!

Vad som saknas är en ruta i Visnum, Eds gård och kommunala rutan vid Karlskoga.

4 rutor har utgått ur S E 18. Dom har struntat i inventeringen och gått ur ÄSO.

 

Märk väl att det krävs 800 inventeringsytor för att man ska kunna dra korrekta slutsatser om täthet och trend.

Ju färre ytor och ju fler extremvärden, desto större spridningstal.

Karta Söder

Karta S Råda

Karta V Degerfors

Sammanställningar:

Spillningsinventering 2012

Vi har än en gång lyckats genomföra en 100-procentig spillningsinventering inom Sydöstra och nu även utökat till ÄSO/KSO Skagern, dvs närmare 21 000 ha.

Däremot kan inte än så länge hela området söder E 18 redovisas. Visst arbete pågår i annat område.

Resultatet blev  en täthet på 11,0 älgar per 1 000 ha. Spridningen är ± 3,3 älgar/1 000 ha så vi kan alltså statistiskt ha 7,7 eller 14,3. Vi håller oss i våra fortsatta diskussioner till 11,0.

Beräkning ÄSO/KSO Skagern samt anslutande marker i norr. Länk

Karta Sydöstra med anslutande marker i norr. Länk

Karta S Råda. Länk

Spillningsinventering 2011

Vi har som vanligt (skönt att kunna skriva det) gjort ett bra jobb. Visserligen i den mindre skalan. Våra "utmarker" dvs. de marker utanför Sydöstras eget jaktområde, har i år överlåtits till de jaktlag som jagar där. De inventerar inom kretsens ram.

Resultatet blev  en täthet på 12,7 älgar per 1 000 ha. Spridningen är ± 2,6 älgar/1 000 ha så vi kan alltså statistiskt ha 10,1 eller 15,3. Vi håller oss i våra fortsatta diskussioner till 12,7.

Tabellen med rutresultaten.

  • Kretsen Söder E 18 totalt. Följ länken
  • Sydöstras eget område. Följ länken
  • Kretsen Norr E 18. Följ länken

Spillningskarta.

Resultaten har jag fått in snabbt och utan tjat!

Tack för ett bra arbete.

Spillningsinventering 2010

Vi har gjort ett bra jobb även i år. Vi har haft 36 rutor som tidigare. 1 av dem är mitt ute i sjön och har följdaktligen inte inventerats. 1 ruta har inte redovisats. Totalt 34 av 35 möjliga.

Resultatet blev en täthet på 11,8 älgar per 1 000 ha.

Tabellen med rutresultaten. Följ länken

Vi har gjort ett mycket bra jobb i år med inventeringen. Vi fortsätter inom ramen för en totalinventering inom kretsen nästa år..

Kretsens älginventering

Kristinehamns JVK har genomfört en spillningsinventering som omfattar de ytor som vi inom Sydöstra inte har inventerat.

Resultatet har delats upp på område norr E 18 och söder E18.

Norr E 18 är tätheten 16,1. Följ länken för att nå tabellen. Följ länken för täthetskarta

Söder E 18 16,2 älgar per 1 000 ha. Följ länken för att nå tabellen. Följ länken för täthetskarta

Tabellen för att se helheten. Följ länken

Älgtätheten är 11,8/ 1 000 ha.

Stort tack till Johnny Carlsson som har lagt ner ett rejält jobb på att sammanställa uppgifterna.

Spillningsinventering Kristinehamn

Kristinehamns Jaktvårdskrets har hakat på och också invneterat älgstammen inom hela kretsen. Ambitionen är att arbetet med spillningsinventring ska bli årligen återkommande. Vi kommer alltså att få en heltäckande bild av stammen söder om E 18 samt kretsens områden norr om E 18. Det här kommer att ge ett bra underlag för den fortsatta älgförvaltningen. Kretsen har skapat en älggrupp där Sydöstra är ordentligt representerade.

Spillningsinventering

Efter att ytterligare spillningsrapporter inkommit är det aktuella värdet just nu 10,7 älgar per tusen hektar.

 

Flyginventering 2009

Flyginventeringen av älg som SveaSkog har genomfört är nu klar.

Se hur inventeringen är upplagd i Rapport.

Se var älgarna fanns när helikoptrarna flög på Karta.

Utvecklingen för älgstammen inom området har under ett antal år varit vikande.

Under första halvåret har två spillningsinventeringar genomförts inom området.

Inventeringarna har skett med olika metoder.

En inventering har gjorts av Svensk Naturförvaltning på Sveaskogs uppdrag.

Klicka på länken för att komma till inventeringen.

En inventering har genomförts av jägare inom området på uppdrag av SÖ VVO.

De olika inventeringarna ger olika resultat betr. älgtäthet men den serie inventeringar som har gjorts av jägarna pekar på en klart vikande älgtillgång.

 

Den första åldersbestämningen via käkar från skjutna vuxna djur pekar på en mycket ung älgstam.